Ποιότητα νερών κολύμβησης (Κριτήρια 7-11)

Η ποιότητα των νερών κολύμβησης για κάθε κολυμβητική περιοχή πρέπει να είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/7/EΚ.

Το πρόγραμμα "Γαλάζια Σημαία" απαιτεί οι ακτές να έχουν εξαιρετική ποιότητα υδάτων κολύμβησης. Οφείλουν να τηρούνται τα κριτήρια που περιγράφονται εδώ για την ποιότητα των νερών κολύμβησης στις ακτές, εκτός αν υπάρχουν ήδη αυστηρότερες απαιτήσεις σε εθνικό επίπεδο. Σε αυτήν την περίπτωση, η ακτή θα πρέπει να πληροί τις εθνικές απαιτήσεις όσον αφορά την ποιότητα νερών κολύμβησης.
 

Κριτήριο 7.H ακτή πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις που αφορούν τη συχνότητα και τις δειγματοληψίες για την ποιότητα νερών κολύμβησης.

Υποχρεωτικό Κριτήριο: Σε όλες τις περιοχές/χώρες

Κάθε ακτή θα πρέπει να διαθέτει, εντός των ορίων της, τουλάχιστον ένα σημείο δειγματοληψίας. Ο αριθμός και η θέση των σημείων δειγματοληψίας λαμβάνουν υπόψη την επισκεψιμότητα της ακτής, την κατανομή στο χώρο των λουομένων καθώς και τις πηγές πού δυνητικά μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα των νερών κολύμβησης.

Το σημείο δειγματοληψίας είναι τοποθετημένο στην περιοχή μέγιστης επιβάρυνσης και έχει επιλεγεί από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων.

Η θέση των σημείων δειγματοληψίας αντιπροσωπεύει και τη θέση πιθανών πηγών ρύπανσης. Δείγματα λαμβάνονται από θέσεις όπου ρυάκια, ποτάμια κλπ. εκβάλλουν στην θάλασσα, ώστε να αποδεικνύεται ότι οι εισροές δεν επηρεάζουν την ποιότητα των νερών κολύμβησης. Εναλλακτικά, οι εισροές μπορούν να  αναλύονται στην πηγή τους και να αποδεικνύεται ότι πληρούν τα κριτήρια ποιότητας νερών κολύμβησης του Προγράμματος "Γαλάζια Σημαία". Ομοίως, στην περίπτωση των εσωτερικών υδάτων (λίμνες, ποτάμια) όπου το νερό εμπλουτίζεται από εξωτερικές πηγές κατά τις περιόδους ξηρασίας, η ποιότητα των νερών αυτής της εξωτερικής πηγής θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια του Προγράμματος για την ποιότητα των νερών κολύμβησης.

Τα δείγματα λαμβάνονται από το σημείο δειγματοληψίας, 30cm κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, εκτός από τα δείγματα των ορυκτέλαιων, τα οποία λαμβάνονται από την επιφάνεια. Τα δείγματα θα πρέπει να συγκεντρώνονται από ένα ανεξάρτητο άτομο, αρμοδίως εξουσιοδοτημένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο.

Οι μικροβιολογικές αναλύσεις ποιότητας των νερών κολύμβησης πραγματοποιούνται από εργαστήρια διαπιστευμένα από το ΕΣΥΔ ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής συνεργασίας για την Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation – EA) και μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής (Π.Δ. 118/07, άρθρο 9) για τις παρακολουθούμενες μικροβιολογικές παραμέτρους που προβλέπονται από την Οδηγία.

Συχνότητα δειγματοληψιών:

Οι δειγματοληψίες για μικροβιολογικές αναλύσεις καθώς και η καταγραφή των οπτικά παρατηρούμενων φυσικοχημικών παραμέτρων οφείλουν να πραγματοποιούνται σε όλη τη διάρκεια της επίσημης κολυμβητικής περιόδου. Ο εθνικός χειριστής μπορεί να αποδεχθεί η κολυμβητική περίοδος να έχει μεγαλύτερη διάρκεια, αρκεί τα υποχρεωτικά κριτήρια να εξακολουθούν να τηρούνται και εφόσον αυτό έχει καθοριστεί πριν από την έναρξη της κολυμβητικής περιόδου.

Η έναρξη της Κολυμβητικής περιόδου, όπως ορίζεται από την αρμόδια Αρχή (ΥΠΕΝ), είναι η 1η Ιουνίου και το τέλος της κολυμβητικής η 31η Οκτωβρίου. Η  πρώτη δειγματοληψία οφείλει να πραγματοποιηθεί εντός 30 ημερών πριν την έναρξη της κολυμβητικής περιόδου.  Οι δειγματοληψίες δεν πρέπει να απέχουν μεταξύ τους περισσότερες από 30 ημερολογιακές ημέρες. 

Το Πρόγραμμα "Γαλάζια Σημαία" δεν δέχεται υποψηφιότητες στις οποίες παρουσιάζονται λιγότερες από πέντε δειγματοληψίες εντός της κολυμβητικής περιόδου (σημείωση: την Ελλάδα και με δεδομένη τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου, οι δειγματοληψίες θα πρέπει να είναι το λιγότερο 6 ανά κολυμβητική περίοδο), ανεξάρτητα από τη διάρκεια της επίσημης κολυμβητικής περιόδου (π.χ. σε ορισμένες περιοχές της Βόρειας Ευρώπης όπου η επίσημη κολυμβητική περίοδος μπορεί να είναι μόνο 1 ή 2 μήνες).

Όταν τα αποτελέσματα του δείγματος εγείρουν ανησυχίες για μια πιθανή αύξηση στα επίπεδα της ρύπανσης, συνιστάται να αυξηθεί προσωρινά η συχνότητα δειγματοληψίας, προκειμένου να εντοπιστεί τυχόν περιστατικό ρύπανσης. Σε περίπτωση βραχυπρόθεσμης ρύπανσης, λαμβάνεται ένα επιπρόσθετο δείγμα έτσι ώστε να επιβεβαιωθεί ότι το περιστατικό έχει λήξει. Το δείγμα αυτό δεν αποτελεί μέρος του συνόλου των ποιοτικών στοιχείων των υδάτων κολύμβησης. Εάν είναι απαραίτητο να αντικατασταθεί το απορριπτέο δείγμα, ένα επιπλέον δείγμα πρέπει να ληφθεί επτά (7) ημέρες μετά το τέλος της βραχυπρόθεσμης ρύπανσης. 

Συνολικά κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου, μπορεί να εξαιρεθεί ένα ποσοστό μέχρι 15% του συνολικού αριθμού των δειγμάτων (δηλαδή όχι παραπάνω από ένα δείγμα ανά κολυμβητική περίοδο). Κατά τον υπολογισμό του 15% του συνολικού αριθμού δειγμάτων που προβλέπονται για την περίοδο αυτή, το αποτέλεσμα θα πρέπει να στρογγυλοποιείται προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Ο κανόνας είναι: Οτιδήποτε κατώτερο ή ίσο προς 49 θα πρέπει να στρογγυλοποιείται προς τα κάτω (για παράδειγμα: το αποτέλεσμα του 2,49 δίνει μια δυνατότητα προεξόφλησης 2 δειγμάτων). Οτιδήποτε μεγαλύτερο ή ίσο προς 50 θα πρέπει να στρογγυλοποιείται προς τα πάνω (για παράδειγμα: το αποτέλεσμα του 2,50 δίνει μια δυνατότητα προεξόφλησης 3 δειγμάτων) .

Εφόσον χρειαστεί αν εξαιρεθεί ένα δείγμα, τότε και αυτό αλλά και τα επαναληπτικά δείγματα πρέπει να σταλούν στη Διεθνή Επιτροπή Κρίσεων για αξιολόγηση ως "Ειδική Περίπτωση (Dispensation Case)". (παράρτημα Α)

Σε περίπτωση πετρελαιοκηλίδας, ανώμαλων καιρικών συνθηκών ή άλλων ακραίων συμβάντων, τα οποία ενδέχεται να έχουν σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα των υδάτων κολύμβησης ή την υγεία των λουομένων, ο διαχειριστής της ακτής οφείλει να υποστείλει  προσωρινά τη "Γαλάζια Σημαία" και να αναφέρει με σαφήνεια το λόγο στον πίνακα ανακοινώσεων. Συνιστάται η διατύπωση των εν λόγω πληροφοριών να είναι σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές: "Αυτή η ακτή έχει αντιμετωπίσει πρόσφατα ακραία φαινόμενα. Η  κολύμβηση δεν συνιστάται αυτή τη στιγμή, λόγω της πιθανότητας  ρύπανσης/λόγω κινδύνου για τους λουόμενους". 

Κριτήριο 8.Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις και πρότυπα για την ποιότητα των νερών κολύμβησης.

Υποχρεωτικό Κριτήριο: Σε όλες τις περιοχές/χώρες

Τα δείγματα λαμβάνονται από κατάλληλα εκπαιδευμένο άτομο. Οι αναλύσεις ποιότητας των νερών κολύμβησης διενεργούνται από εργαστήρια διαπιστευμένα από εθνικό ή διεθνή φορέα διαπίστευσης για την εκτέλεση των απαιτούμενων μικροβιολογικών παραμέτρων.

Μέθοδοι ανάλυσης

Για τη βελτίωση της ποιότητας και συγκρισιμότητας των αποτελεσμάτων ποιότητας νερών κολύμβησης των υποψηφίων για βράβευση με την "Γαλάζια Σημαία" ακτών, το FEE θεωρεί ότι πρέπει να χρησιμοποιούνται μέθοδοι ανάλυσης που εξασφαλίζουν μια ορισμένη πιστότητα, αναπαραγωγιμότητα, επαναληψιμότητα, και συγκρισιμότητα μεταξύ των μεθόδων. Το FEE ακολουθεί τα ευρωπαϊκά (CEN) πρότυπα ή τα διεθνή (ISO) πρότυπα, στις συστάσεις του σχετικά με τις παραμέτρους και μεθόδους ανάλυσης.

Αποτελέσματα αναλύσεων

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων παραδίδονται άμεσα στον εθνικό χειριστή του Προγράμματος, το αργότερο ένα μήνα μετά τη δειγματοληψία. Τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών αναλύσεων τοποθετούνται στον Πίνακα ανακοινώσεων, όπως αναφέρεται στο Κριτήριο 1.

Πριν την έναρξη της κολυμβητικής περιόδου, διαμορφώνονται το Πρόγραμμα δειγματοληψιών. Κάθε δειγματοληψία πραγματοποιείται εντός τεσσάρων ημερών από την αναφερόμενη στο ημερολόγιο, ημερομηνία. Αν για κάποιο λόγο, ένα δείγμα ληφθεί σε χρονική απόσταση μεγαλύτερη των τεσσάρων ημερών, τότε η υποψηφιότητα της συγκεκριμένης ακτής αποστέλλεται στη Διεθνή Επιτροπή Κρίσεων για αξιολόγηση ως "Ειδική Περίπτωση (Dispensation Case)". (παράρτημα Α)

Ιστορικό Δειγματοληψιών

Τα αποτελέσματα της ποιότητας των νερών κολύμβησης των προηγούμενων τεσσάρων ετών συνοδεύουν την αίτηση υποψηφιότητας της κάθε ακτής. Για να μπορεί μια ακτή να βραβευθεί με τη "Γαλάζια Σημαία", η ακτή πρέπει οπωσδήποτε να εμφανίζει εξαιρετική ποιότητα νερών κολύμβησης σε όλες τις περιόδους.

Για νέες ακτές, οι οποίες δεν διαθέτουν ιστορικό τετραετίας, πρέπει, για να μπορέσουν να βραβευθούν με τη "Γαλάζια Σημαία", να έχουν αποτελέσματα από τουλάχιστον είκοσι (20) δειγματοληψίες. Με αυτόν τον τρόπο λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα δείγματα μέσα σε μια κολυμβητική περίοδο. Αν όμως ο διαχειριστής μια υποψήφιας ακτής επιθυμεί να λάβει τα απαιτούμενα δείγματα μόνο, τότε μπορεί να περιμένει να υποβάλει αίτηση για βράβευση όταν συνολικά συλλεχθούν τα είκοσι δείγματα (για παράδειγμα, την 1η χρονιά λαμβάνονται 10 δείγματα, την 2η χρονιά λαμβάνονται άλλα 10 δείγματα και την 3η χρονιά γίνεται η αίτηση υποψηφιότητας για βράβευση). Υπενθυμίζεται ότι είναι υποχρεωτική η λήψη και ανάλυση τουλάχιστον 5 δειγμάτων (σημείωση: για την Ελλάδα 6) ανά κολυμβητική περίοδο. 

Οι πληροφορίες για την ποιότητα των νερών κολύμβησης της τρέχουσας περιόδου πρέπει να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της ακτής σύμφωνα με το κριτήριο 3. (παράρτημα Δ για την παρουσίαση πληροφοριών σχετικά με την ποιότητα νερών κολύμβησης)

 

Κριτήριο 9.Τυχόν απορρίψεις βιομηχανικών αποβλήτων ή άλλης μορφής αστικών λυμάτων δεν επιτρέπεται να επηρεάζουν την περιοχή της ακτής.

Υποχρεωτικό Κριτήριο: Σε όλες τις περιοχές/χώρες

Σε κάθε ακτή που βραβεύεται με τη "Γαλάζια Σημαία" πρέπει να έχει δημιουργηθεί μητρώο ταυτότητας της ακτής κολύμβησης (bathing water profile). Στο μητρώο αυτό περιλαμβάνονται: ο προσδιορισμός δυνητικών πηγών ρύπανσης, η περιγραφή των φυσικών, γεωγραφικών και υδρολογικών χαρακτηριστικών του νερού κολύμβησης, καθώς και εκτίμηση για την δυνητική ανάπτυξη/σχηματισμό των φυκών και κυανοβακτηρίων.

Συνιστάται ιδιαιτέρως να μην υπάρχουν απορρίψεις βιομηχανικών και άλλων αποβλήτων ή ομβρίων στην ίδια την ακτή ή την ευρύτερη περιοχή. Στην περίπτωση που υπάρχουν εκβολές των παραπάνω πηγών στην περιοχή της ακτής, δεν επιτρέπεται να επηρεάζουν την ποιότητα των νερών κολύμβησης, ενώ η θέση αυτών των πηγών πιθανής ρύπανσης οφείλουν να αναφέρονται κατά την υποβολή της αίτησης.

Η συλλογή, ο βιολογικός καθαρισμός και η διάθεση αστικών αποβλήτων του Δήμου ή της Κοινότητας οφείλουν να ανταποκρίνονται στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 91/271/EEC για τη διάθεση των λυμάτων, μόλις αυτές καταστούν ισχυρές από την εθνική νομοθεσία. Ασχέτως πάντως του χρόνου υποχρεωτικής συμμόρφωσης με την παραπάνω Οδηγία, οι κάθε μορφής απορροές αποβλήτων ή ομβρίων δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να επηρεάζουν την ποιότητα των νερών κολύμβησης της βραβευμένης με τη "Γαλάζια Σημαία" ακτής.

Σχετικά με τα βιομηχανικά/βιοτεχνικά απόβλητα, ο εθνικός χειριστής του Προγράμματος οφείλει να ενημερωθεί από τους διαχειριστές για την ύπαρξη πηγών πιθανής ρύπανσης της περιοχής της ακτής οι οποίες είναι πιθανό να επηρεάσουν την ποιότητα του περιβάλλοντος.

Επί πλέον, οι κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές οφείλουν να επιβεβαιώνουν γραπτώς ότι η περιοχή της ακτής ελέγχεται τακτικά από αυτές και ότι από τις υπόψη πηγές δεν υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία ή το περιβάλλον.

Κριτήριο 10.Η ακτή πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις του Προγράμματος "Γαλάζια Σημαία" για τις μικροβιολογικές παραμέτρους Κολοβακτηριοειδών Κοπρανώδους προέλευσης ( faecal colibacteria – E. coli) και Εντερόκοκκων/Στρεπτόκοκκων (intestinal enterococci/streptococci).

Υποχρεωτικό Κριτήριο: Σε όλες τις περιοχές/χώρες

Οι μικροβιολογικές παράμετροι που πρέπει να παρακολουθούνται και οι οριακές τιμές για την επίτευξη της εξαιρετικής ποιότητας, παρουσιάζονται στον πίνακα 1.

Πίνακας 1. Οριακές τιμές για την επίτευξη της εξαιρετικής ποιότητας
Παράμετρος Οριακές τιμές
Kολοβακτηριοειδή Κοπρανώδους προέλευσης (E.coli) 250cfu/100ml
Κοπρανώδεις Εντερόκοκκοι / Στρεπτόκοκκοι 100cfu/100ml

* cfu = αριθμός σχηματισμένων αποικιών (colony forming units).

Αποδεκτό εκατοστημόριο

Για την αξιολόγηση μια υποψήφιας για βράβευση με τη "Γαλάζια Σημαία" ακτής, το Πρόγραμμα απαιτεί συμμόρφωση με τις τιμές που αναγράφονται στον πίνακα 1 σύμφωνα με το 95ο εκατοστημόριο. Το κριτήριο βρίσκεται σε συμφωνία με την Οδηγία 2006/7/EΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα νερά κολύμβησης καθώς και τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Το εκατοστημόριο πρέπει να υπολογίζεται για κάθε παράμετρο και να πληροί τις προϋποθέσεις για κάθε παράμετρο. Αν για παράδειγμα το 95ο εκατοστημόριο είναι κάτω από τις οριακές τιμές για την μικροβιολογική παράμετρο Escherichia coli αλλά όχι για την παράμετρο των Intestinal Enterococci, η ακτή δεν μπορεί να βραβευθεί με τη "Γαλάζια Σημαία".

Για τις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης στις οποίες υλοποιείται το Πρόγραμμα "Γαλάζια Σημαία" είναι υποχρεωτικό τα νερά κολύμβησης κάθε ακτής που είναι υποψήφια για βράβευση να είναι εξαιρετικής ποιότητας. 

Περίπτωση αιτήματος για εξαίρεση δεδομένων ή εξέταση υποψηφιότητας ως ειδική περίπτωση:

Οι ειδικές περιπτώσεις μπορούν να αφορούν περιοχές οι οποίες παρουσιάζουν υψηλές τιμές των αξιoλογούμενων παραμέτρων λόγω γνωστού και τεκμηριωμένου περιστατικού κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου. Δεν συμπεριλαμβάνονται περιπτώσεις όπου τα περιστατικά θεωρούνται μεν έκτακτα, αλλά είναι χαρακτηριστικά της περιοχής.

Η πιο συνήθης ειδική περίπτωση είναι οι ακραίες καιρικές συνθήκες. Στην περίπτωση αυτή, η Εθνική Επιτροπή Κρίσεων μπορεί να δώσει την άδεια τα αποτελέσματα ποιότητας των νερών κολύμβησης να μη ληφθούν υπόψη λόγω κακών καιρικών συνθηκών, θα πρέπει όμως να υπάρχει σχετική έγκριση από τις αρμόδιες αρχές, υπεύθυνες για τον έλεγχο του κανονισμού ποιότητας νερών κολύμβησης στη χώρα. Ακόμη, απαιτείται επίσημη δήλωση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία που να δηλώνει τις ειδικές καιρικές συνθήκες και η οποία πρέπει να είναι συνημμένη με το αίτημα εξαίρεσης.

Για τις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει επίσης να υπάρχει έγκριση εξαίρεσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (η αίτηση θα γίνεται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές που είναι υπεύθυνες για τον έλεγχο του κανονισμού ποιότητας νερών κολύμβησης).

Τονίζεται ότι η πολιτική της Διεθνούς Επιτροπής Κρίσεων προβλέπει μεν την αξιολόγηση ειδικών περιπτώσεων που οφείλονται σε παράλειψη αποτελεσμάτων, τις αποδέχεται όμως εφόσον τεκμηριώνονται επαρκώς και σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

Όταν ένα περιστατικό ρύπανσης μπορεί να τεκμηριωθεί ότι οφείλεται σε ατύχημα ή άλλο αναπόφευκτο συμβάν που έχει όμως λήξει, είναι δυνατό να προωθηθεί η υποψηφιότητα ως ειδική περίπτωση. Τα αποδεικτικά στοιχεία θα πρέπει να δείχνουν αφ' ενός ότι το περιστατικό έχει λήξει και αφ' ετέρου ότι η ρύπανση που προηγήθηκε συνδέεται αναμφισβήτητα με το εν λόγω περιστατικό.

Η υποψηφιότητα, ως ειδική περίπτωση, θα πρέπει να γίνει δεκτή από την Εθνική και τη Διεθνή Επιτροπή Κρίσεων. Στην περίπτωση που η Εθνική Επιτροπή Κρίσεων αμφιβάλει ως προς την ακολουθία της ποιότητας των νερών κολύμβησης, ενδέχεται να ζητηθούν από το διαχειριστή τα αποτελέσματα των προηγουμένων ετών για έλεγχο και να ληφθούν υπόψη κατά τη συνολική κρίση της υποψηφιότητας.

Σε περίπτωση που συγκεκριμένη ακτή παρουσίαζε προβλήματα σε προηγούμενες υποβολές ή κολυμβητικές περιόδους, το FEE μπορεί να απαιτήσει να εξεταστεί από τη Διεθνή Επιτροπή ως ειδική περίπτωση.

- Παράρτημα Α: Ειδικές περιπτώσεις

Κριτήριο 11.Η ακτή πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις του Προγράμματος "Γαλάζια Σημαία" για τις ακόλουθες φυσικές και χημικές παραμέτρους.

Υποχρεωτικό Κριτήριο: Σε όλες τις περιοχές/χώρες

Η ποιότητα των νερών κολύμβησης μπορεί να επηρεαστεί από φυσικές και χημικές παραμέτρους όπως τα ορυκτέλαια και τα επιπλέοντα υλικά.

  • Δεν πρέπει υπάρχει ορατό επιφανειακό στρώμα (φιλμ) στο νερό ούτε και οσμή. Η ακτή πρέπει να ελέγχεται για τέτοιου είδους ρύπανση και τα σχέδια έκτακτης ανάγκης οφείλουν να καλύπτουν την αντιμετώπιση ρύπανσης από πετρελαιοειδή.
  • Δεν πρέπει να υπάρχουν επιπλέοντα υλικά, όπως κατάλοιπα πίσσας, ξύλα, πλαστικά αντικείμενα, φιάλες, γυάλινα δοχεία, πλαστικά, λάστιχα ή/και άλλα.

Άμεσες ενέργειες πρέπει να γίνουν στην περίπτωση που παρατηρηθούν αλλαγές στη φυσική κατάσταση του υδάτινου περιβάλλοντος. Αυτό περιλαμβάνει αλλαγές στο χρώμα, τη διαύγεια και τη θολερότητα του νερού. Εάν παρατηρηθεί τέτοια ρύπανση σε επαναλαμβανόμενα διαστήματα σε μια βραβευμένη ακτή, η "Γαλάζια Σημαία" αποσύρεται άμεσα για την υπόλοιπη κολυμβητική περίοδο και η ακτή δεν μπορεί να συμμετέχει στο Πρόγραμμα την ερχόμενη χρονιά, εκτός και αν τηρεί τους όρους για να υποβάλει αίτηση ως «ειδική περίπτωση».

Άλλες αναλύσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν, αφορούν στην τιμή του pH του νερού (περιοχές τιμών 6-9 στα περισσότερα ύδατα κολύμβησης).

 

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ: Κριτήρια 12-26, Περιβαλλοντική διαχείριση >