Διαδικασία συμμετοχής

Διαδικασία συμμετοχής στο Πρόγραμμα "Γαλάζια Σημαία"

Βασική προϋπόθεση προκειμένου μία ακτή να μπορεί να είναι υποψήφια για βράβευση με τη "Γαλάζια Σημαία" είναι να αποτελεί επίσημα χαρακτηρισμένη κολυμβητική περιοχή. Επιπλέον, είναι υποχρεωτικό στην υπόψη ακτή να υπάρχει εντός της προτεινόμενης περιοχής βράβευσης, σημείο δειγματοληψίας. Επιπρόσθετα, επί της ακτής και εντός του βραβευμένου τμήματος της ακτής θα πρέπει να υπάρχουν οι υποδομές και να παρέχονται οι υπηρεσίες προς τους λουόμενους, όπως ορίζεται σαφώς από τα κριτήρια του Προγράμματος.

Αναλύσεις της ποιότητας των νερών κολύμβησης και αξιολόγησή τους

Οι μικροβιολογικές αναλύσεις των δειγμάτων πραγματοποιούνται με την ευθύνη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων από διαπιστευμένα μικροβιολογικά εργαστήρια, ενώ για την κατάταξη των αποτελεσμάτων ακολουθεί στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων 4ετίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 και στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αναρτώνται στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων εκτός από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου όπου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Ανανεώνονται σε μηνιαία βάση και οι διαχειριστές υποχρεούνται να ανακτούν τα αποτελέσματα που αφορούν στην ακτή τους. Σημειώνεται ότι σε καμία περίπτωση δε επιτρέπεται οι δειγματοληψίες να απέχουν χρονικά μεταξύ τους περισσότερο από 30 ημερολογιακές ημέρες.

Πρώτη χρονιά συμμετοχής στο Πρόγραμμα - "ακτή υποψήφια για βράβευση"

Βασική προϋπόθεση προκειμένου να βραβευθεί μία ακτή, αποτελεί η τήρηση του συνόλου των κριτηρίων για μία κολυμβητική περίοδο. Για τις ακτές που συμμετέχουν πρώτη φορά στο Πρόγραμμα, η κολυμβητική περίοδος αποτελεί την περίοδο υποψηφιότητας. Κατά τη διάρκειά της, η ακτή είναι οργανωμένη σύμφωνα με τα όσα ορίζουν τα κριτήρια του Προγράμματος, έχοντας τις ίδιες υποδομές και παρέχοντας τις ίδιες υπηρεσίες με μία βραβευμένη. Όπως ισχύει και για τις βραβευμένες ακτές, πραγματοποιείται επίσκεψη διαπίστωσης της εφαρμογής των κριτηρίων από τους επιθεωρητές του Προγράμματος και παρέχονται από τον Εθνικό Χειριστή τεχνικές συμβουλές για την επίτευξη της πλήρους συμμόρφωσης με τα κριτήρια. Ο διαχειριστής οφείλει να αναρτά στον πίνακα ανακοινώσεων την ειδική αφισέτα (παρέχεται στο υλικό οργάνωσης της ακτής) στην οποία αναφέρεται η υποψηφιότητα της ακτής για βράβευση με τη "Γαλάζια Σημαία".

Υποβολή αίτησης και βράβευση

Η ΕΕΠΦ, ως Εθνικός Χειριστής του Προγράμματος, αποστέλλει εγκαίρως στους ενδιαφερόμενους διαχειριστές ακτών και μαρινών (βραβευμένους προηγούμενης κολυμβητικής περιόδου και νέους υποψήφιους) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης. Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται στην on line πλατφόρμα του Προγράμματος και με προθεσμίες που ορίζονται σε ετήσια βάση από τον Εθνικό Χειριστή και ανακοινώνονται με την έναρξη της περιόδου υποβολής αιτήσεων συμμετοχής. Οι αιτήσεις ελέγχονται για την πληρότητά τους και τυχόν ελλείψεις επισημαίνονται στους διαχειριστές ώστε να τακτοποιηθούν εντός της προθεσμίας.

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των αιτήσεων προωθούνται στην Εθνική Επιτροπή Κρίσεων (ΕΕΚ) του Προγράμματος "Γαλάζια Σημαία", στην οποία μετέχουν εκπρόσωποι αρμοδίων Υπουργείων και Υπηρεσιών, των Ο.Τ.Α. και άλλων σχετικών με το Πρόγραμμα φορέων. Η ΕΕΚ εξετάζει, μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής, τις αιτήσεις, και συντάσσει έκθεση με την οποία διαβιβάζει την πρότασή της, με τα στοιχεία των ακτών και μαρινών που προωθούνται για βράβευση, στη Διεθνή Επιτροπή Κρίσεων, που εδρεύει στη Δανία.

Η Διεθνής Επιτροπή Κρίσεων, εξετάζει με τη σειρά της τις εκθέσεις και προτάσεις που της διαβιβάζονται από τους εθνικούς χειριστές των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και αποφασίζει για τις βραβεύσεις των υποψηφίων ακτών και μαρινών της κάθε χώρας, για κάθε περίοδο βράβευσης.

Ο Διεθνής Συντονιστής και ο Εθνικός Χειριστής, διατηρούν το δικαίωμα να αρνηθούν ή να αποσύρουν τη βράβευση οποιασδήποτε ακτής της οποίας ο διαχειριστής είναι υπεύθυνος για παραβιάσεις εθνικών περιβαλλοντικών κανονισμών ή άλλως ενεργεί αντίθετα στους στόχους και το πνεύμα του προγράμματος «Γαλάζια Σημαία».

Έλεγχος κατά τη διάρκεια της περιόδου βράβευσης

Οι βραβευμένες ακτές υπόκεινται σε επιθεωρήσεις από το Διεθνές Συντονιστικό γραφείο και τον εθνικό χειριστή με ή χωρίς προειδοποίηση, όπως ορίζεται σαφώς στα διεθνή και τα εθνικά κριτήρια.

Παραλείψεις και απόσυρση Γαλάζιας Σημαίας

Αν μια βραβευμένη με «Γαλάζια Σημαία» ακτή δεν συμμορφώνεται με τα κριτήρια του προγράμματος, η σημαία ενδέχεται να αποσυρθεί μόνιμα ή προσωρινά. Υπάρχουν αρκετές διαβαθμίσεις μη συμμόρφωσης:

1. Μη συμμόρφωση ήσσονος σημασίας: Αφορά στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν τηρείται ένα κριτήριο. Η μη τήρηση δεν επιφέρει σοβαρές συνέπειες στην υγεία και την ασφάλεια των λουομένων ή στο περιβάλλον. Όταν παρατηρείται ήσσονος σημασίας μη συμμόρφωση και μπορεί το πρόβλημα μπορεί να αποκατασταθεί άμεσα, η βράβευση δεν ανακαλείται και η μη συμμόρφωση καταχωρείται μόνο στο έντυπο επιθεώρησης. Εάν, ωστόσο, μια μη συμμόρφωση ήσσονος σημασίας δεν μπορεί να διορθωθεί αμέσως, η ακτή λαμβάνει προθεσμία 10 ημερών για να συμμορφωθεί. Η σημαία υποστέλλεται μέχρις ότου υπάρξει πλήρης συμμόρφωση με το σύνολο των κριτηρίων του προγράμματος και ενημερώνεται η ιστοσελίδα του προγράμματος.

2. Περιπτώσεις πολλαπλών μη συμμορφώσεων αφορούν στη μη συμμόρφωση με δύο έως τρία κριτήρια, αλλά με ήσσονος σημασίας επιπτώσεις στην υγεία και την ασφάλεια των λουομένων ή στο περιβάλλον. Σε αυτή την περίπτωση η ακτή έχει προθεσμία 10 ημερών προκειμένου να συμμορφωθεί πλήρως με όλα τα κριτήρια, η σημαία υποστέλλεται μέχρις ότου όλα τα προβλήματα αποκατασταθούν και η ιστοσελίδα ενημερώνεται αναλόγως.

3. Σημαντική μη συμμόρφωση καταγράφεται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η ακτή δεν συμμορφώνεται με ένα ή περισσότερα κριτήρια, το αποτέλεσμα της οποίας μπορεί να έχει επιπτώσεις στην υγεία και την ασφάλεια των λουομένων ή στο περιβάλλον, καθώς και στη γενική άποψη της ακτής και ως εκ τούτου, στο πρόγραμμα. Όταν καταγράφεται σημαντική μη συμμόρφωση, η σημαία υποστέλλεται αμέσως και για το υπόλοιπο της κολυμβητικής περιόδου. Η ιστοσελίδα ενημερώνεται και στον πίνακα ανακοινώσεων κοινοποιείται σαφώς  η απόσυρση της βράβευσης.